Liigu edasi põhisisu juurde

CoolBricks

CoolBricks projekti (2010 - 2013) ülesandeks on leida lahendusi ajalooliste hoonete energiatarbimise kaasajastamiseks. Põhieesmärgiks on vanade hoonete energiakulukuse vähendamine niimoodi, et ei kahaneks nende hoonete kulutuuri- ja ajalooline väärtus. Kultuuri- ja muinsusväärtuste kaitsmine ja selleks vajalik ajalooliste hoonete eheduse säilitamine on kõikide Läänemere äärsete riikide jaoks ühiseks eesmärgiks ja väljakutseks. Projekti Kliimamuutused, Kultuuripärand ja Ajalooliste Hoonete energiatõhusus (CoolBricks) toetatakse Läänemere programmi 2007-2013 "Prioriteet 1: Innovatsiooni edendamine" alt. Projekt hõlmas 18 partnerit 9 eri riigist.

Vaata täpsemalt ka projekti kodulehele, kus on väljas ka projekti tulemusi kokkuvõtvad publikatsioonid.

 

Nii Eestis kui ka teistes Läänemere äärsetes riikides on kahe globaalse arengusuuna vahel tekkinud vastuolud, mis süvenedes viivad konfliktini.

Ühelt poolt muutub kõikjal maailmas ja Euroopas aina olulisemaks ajalooliselt ja kultuurilooliselt väärtuslike hoonete ja eluasemepiirkondade, Eestis miljööalade, kohane säilitamine ja nende kaasaegseks kohandamine ehk säästev renoveerimine. Ajalooliste hoonete autentse välimuse säilitamine on üks oluline osa vanade väärtuslike hoonete hoidmisel. Vanade majade fassaadid on enamasti ehitatud traditsioonilisel meetodil ja nende ajastutruu renoveerimine on oluline nii elukeskkonna säilitamise, energiaressursside vähendamise kui ka arhitektuuripärandi säilitamise seiskohast.

Teisalt on CO2 emissiooni vähendamine ja elamute energiatarbimise efektiivsemaks muutmine EL üldine prioriteet, millele vastavalt on elamute renoveerimisel ettenähtud jõuda 2019 aastaks liginullenergiahoone standarditeni. Traditsiooniliste hoonete komplekse renoveerimise juures nõuab vastavate normatiivide saavutamine muuhulgas ka fassaadide täiendavat soojustamist, mis reaalsuses kujuneb hoonete väliskuju ja tehniliste parameetrite muutmiseks suuremas ulatuses kui miljööalade reeglid seda lubavad.
Käesoleva projekti Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments (CO2OL Bricks) ülesandeks  oli leida ühiselt sobivaid lahendusi eeltoodud konflikti vältimiseks. Selleks tuleb leida lahendusi mis aitavad siduda keskkonna nõuded ajalooliste hoonete autentsuse säilitamise vajadusega.

Projekti tegevuskava realiseerimisel toimub eri riikides olemasoleva olukorra kaardistamine ja võrdlemine, võimalike innovatiivsete tehniliste ja administratiivste lahendustega tutvumine, vajalike uuringute ning pilootprojektide läbiviimine. Väga oluline osa projektist on leitud ja koondatud tulemuste tutvustamine sihtgruppidele - majaomanikele, spetsialistidele ja huvilistele, aga ka laiemalt poliitikutele ja üldsusele.

Eestiga seotud tegevused:

  • Loengud ja infopäevad erinevatele sihtrühmadele
  • Infobaasi koostamine Saksamaal ja teistes Läänemere äärsetes riikides kasutatavatest lahendustest koos analüüsiga, kuidas need sobivad kasutada Eesti tingimustes
  • Saksamaal kasutatavate ja spetsialistide soovitatavate lahenduste uurimine, mis on mõeldud väärtuslike vanadele majade tarbeks
  • Meie eluasemefondi vanade miljööväärtuslike majade energiatõhususe tüüpprobleemide kaardistamine ja lahendused leidmine, mida võiks soovitavalt oma majade renoveerimise puhul aluseks võtta
  • Projekti sihtrühmadele projekti sihtuuringute ja soovitatavate lahenduste tutvustamine energiasäästu saavutamiseks vanade väärtuslike hoonete sihtrühmas.
  • Koolituste läbiviimine sihtrühmadele - miljööalade majade omanikud, ühistud, ehitus- ja muinsuskaitse spetsialistid, omavalitsuste ja järelvalveorganite töötajad
  • Energiasäästu arvutused ja modelleeringud konkreetsete näidisobjektide põhjal. Nende võrdlus tegeliku tulemustega. Selgitused, kui suur on tegelik energiasäästuefekt ruumide sisesoojustuse puhul
  • Sisesoojustusmaterjalide võrdlus pillirooplaat, „multipor” e. mineraalne soojustus,  puitkiudsoojustus, soojustuskrohvid jne.